شرایط بحرانی بیمارستان شفا در غزه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷