اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹