مرتضی میریان: ۴۰۰۰ نفر از فرزندان مسئولان در غرب زندگی می‌کنند