پرسش علی‌رضا آخوندی از وزیر خارجه سوئد در پارلمان این کشور درباره مسائل ایران