در ایران داروهای خارجی پوشش بیمه‌ای ندارد و بیماران باید آن را در بازار سیاه و با قیمت بالا بخرند