گزارش بابک اسحاقی از گذرگاه نیتسانا در مرز مصر و اسرائیل؛

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸