طالبان امروز نسبت به ۲۰ سال پیش زیرک‌ترند / گفت‌وگو با تبسم ولایت، محقق مسائل اجتماعی