رونمایی از یک پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش به نام عقاب ۴۴