سعید قاسمی‌نژاد: رسانه‌های ایران تصویری که از حکومت شاه می‌ساختند تصویر یک حکومت بسیار ظالم و ستمگر بود