چه مسائل و اختلافاتی می‌تواند باعث از هم پاشیدن شورای همبستگی شود؟