توضیحات عبدالله مهتدی درباره اقدامات جمعی مرکز همکاری احزاب کرد