محاصره کامل بیمارستان شفا، توسط ارتش اسراییل

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰