گزارش مریم رحمتی از آخرین اخبار از حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک