مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس از نقش روشنفکران ایرانی در تحولات منجر به انقلاب و پس از آن می‌گوید