اگر ما نتوانیم منابع طبیعی را درست مدیریت کنیم، منابع غذایی هم دچار مشکل خواهد شد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲