بحث بر سر تمدید یا عدم تمدید تحریم سفر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل