تخلیه بیمارستان شفا، توسط ارتش اسراییل

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷