نبرد ارتش موها با جمهوری اسلامی؛ کشته شدن حدیث نجفی تایید شد