شهیر شهید ثالث: آمریکا به این نتیجه نرسیده که جمهوری اسلامی در حال سقوط است

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰