پایان هفته اول نشست اقلیمی سازمان ملل متحد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵