ارزیابی منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل از دور هفتم مذاکرات احیای برجام