عرفان ثابتی از شباهت صحبت‌های استالین و خمینی در مورد فدا کردن جان انسان‌ها در راه حفظ نظام می‌گوید