جزییات بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل درباره تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگی

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰