علی افشاری: جامعه به درستی به این نتیجه رسیده است که اساس این نظام مشکل‌ساز است