دستور طالبان برای استفاده مجری‌های زن افغانستان از ماسک سیاه