اعتراض به حضور مجید سمیعی در کنسرت ابی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴