عبور نقدینگی از ۷ هزار تریلیون تومان و تعمیق رکود تورمی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰