آیا ارتباط بخش قابل توجه‌ای از ایران با اینترنت جهانی قطع شده است؟