نگاهی به آمار پناهجویانی که از کانال مانش به بریتانیا آمدند