اختصاصی ایران‌‍ اینترنشنال: عکس پرتونگاری از شلیک مستقیم به صورت معترضان اصفهان