عرفان ثابتی: ایدئولوژی دینی بسیار نفوذ ناپذیر در برابر عقلانیت است

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲