آیا جمهوری اسلامی می‌تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد؟