قاتل حرفه‌ای طناب در دست؛ خامنه‌ای به دنبال فریب، قصاص به جای محاربه