آیا ممکن است این تنش‌ها به یک رویارویی تمام‌عیار تبدیل شود؟