مقامات حکومتی سعی خواهند کرد عددسازی کند تا میزان مشارکت در انتخابات قابل قبول باشد

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴