قاضی صلواتی؛ مردی برای تمام فصول جنایت جمهوری اسلامی