مذاکره غیرمستقیم ایران و آمریکا چقدر محتمل است و چرا قطر برای این گفت‌وگو انتخاب شده و نه وین؟