خواست ۲۵ نهاد حقوق بشری برای لغو سفر ندا الناشف

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲