ارزیابی محمد‌صادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از اعتراضات ضدحکومتی در ایران