افشاگری درباره هشدار سلیمانی به روحانی؛ افشاگری مشاور روحانی درباره سرنگونی هواپیما