بازدید غریب‌آبادی از زندان‌های تهران و وضعیت بازداشتی‌ها