پنجمین روز اجلاس کاپ ۲۸ با تاکید بر اهمیت نقش زنان در مبارزه با تغییرات اقلیمی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳