چقدر رسیدن به یک توافق در این دوره‌ی مذاکرات احیای برجام محتمل است؟