گفتگو با لاله بازرگان از شاهدان پرونده حمید نوری، در چهارمین جلسه از دادگاه دفاعیات او