یک شهروند آمریکایی در تیم مذاکره‌کننده ایرانی؛ او کیست؟