ارزیابی منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتن از اظهارات نفتالی بنت درباره برجام