بررسی روند مذاکرات احیای برجام: گفت‌وگو با فرزانه روستایی