اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، واکنش بازار ارز چه خواهد بود؟