روزنامه جوان: ۱۶ آذر نقطه کانون شکل‌گیری و تدام فتنه ۷۸ و ۸۸ است