تا‌سیسات نیروهای وابسته به سپاه در مناطق مسکونی باعث نگرانی مردم عراق شده است

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴